cultura digital

Projectes

Documentació bàsica

Un dels objectius de la nostra estratègia digital és l’actualització dels documents de centre per incloure aspectes de l’àmbit digital.

Actualment les referències que podreu trobar tant al PEC com a les NOFC són les que citem a continuació, si voleu consultar els documents complets els teniu en aquesta mateixa web, en l’apartat L’ESCOLA

 

PEC:

 • La Missió

Volem enfocar les situacions d’ensenyament-aprenentatge aplicant noves metodologies i tenim com a repte el desenvolupament de la competència digital.

 • Els nostres valors

Noves tecnologies. 

L’escola està oberta a les noves tecnologies, en les tres dimensions de les competències digitals: aprendre sobre la tecnologia (instruments i aplicacions), aprendre amb la tecnologia (tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge), i aprendre amb i sobre la tecnologia (ciutadania, hàbits, civisme, i identitat digital). Totes les aules disposen de pissarres digitals interactives (PDI), excepte 2 aules d’Ed. Infantil. Actualment s’està portant a terme un projecte de digitalització de l’ensenyament, amb l’ús de portàtils i iPads. Es disposa de WIFI 4G per treballar en condicions òptimes amb dispositius mòbils.

Disposem d’un aula de futur, Aula Smart en la que disposem de dispositius tic, per l’aprenentatge dels alumnes, seleccionem amb cura aquells elements clau que ens poden ajudar en la tasca del dia a dia. Disposem d’una Screen Touch en aquesta aula.

 

NOFC:

CAPÍTOL 3. Òrgans de coordinació del centre

Article 53: Són òrgans de coordinació del centre els següents:

Col·legiats: els equips de cicle.

Unipersonals: els coordinadors de cicle (un de parvulari i un de primària)

Seran també òrgans unipersonals de coordinació del centre els següents:

El coordinador d’informàtica.

El coordinador de Llengua i Cohesió Social

El coordinador de riscos laborals.

Article 54: Funcions del coordinador d’informàtica

El coordinador/a TIC del centre exercirà les següents funcions de coordinació en relació a les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement:

 1. Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC, d’acord amb l’assessorament dels serveis educatius de la zona.
 2. Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimització dels recursos TIC del centre.
 3. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d’assistència tècnica.
 4. Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica i economico administrativa del Departament d’Educació.
 5. Aquelles altres que el director/a del centre li encomani en relació amb els recursos TIC que li pugui assignar el Departament d’Educació.

Acords

Acords de centre presos en referència a l’àmbit digital:

   • S’acorda iniciar l’ús del Classroom a partir de 2n de Primària, moment on es crea el compte de correu corporatiu per l’alumnat.
   • S’acorda que l’inici d’ús d’ordinadors, sigui portàtil o de sobretaula, es faci també a 2n de Primària, fins a aquest moment els dispositius que es faran servir seran les tauletes i les pantalles interactives.
   • S’acorda de quina manera es farà servir el Classroom en els diferents nivells (acords reflectits en el document ESTRATÈGIA DIGITAL – ACORDS ESCOLA que es pot trobar al Drive i en aquesta mateixa web).
   • S’acorda que les publicacions a la pàgina web les fan les persones destinades de cada Comunitat i la Coordinadora Digital. Les de la resta de Xarxes Social les fa la Cap d’Estudis.
   • S’acorda que quan es registren imatges o so, o ambdues coses, es posa el focus en l’activitat, intentant que l’alumnat no surti de front ni en primer pla.

Comunicació i Xarxes

El nostre centre disposa de diferents eines per donar a conèixer la nostra tasca i comunicar-se amb la comunitat educativa.

Tenim una pàgina web, aquesta mateixa, on compartim el nostre dia a dia, els projectes que realitzem i informació d’interès.

 

 
 Instagram:@escolarosercapdevila  Twitter:@ESCRCapdevila
L’ús de l’Instagram del centre i Twitter té com a objectiu mostrar un tastet del centre, amb imatges que mostrin moments o espais diversos del dia a dia. Es fa una publicació mínima setmanal i la gestiona la cap d’estudis.

El centre disposa de Dinantia, utilitzada com a eina de comunicació amb les famílies (bidireccional):

 • Enviament de missatges.
 • Enquestes.
 • Preguntes tancades.   

 


L’entorn virtual d’aprenentatge del nostre centre és el Google Classroom. El seu ús s’inicia a 2n de Primària.

 

Competència Digital

Actualment, la competència digital de l’alumnat es treballa segons indica la següent taula. Aquesta seqüenciació està pendent d’actualització al nou currículum.

COMPETÈNCIA DIGITAL ALUMNAT

Pla d’Acollida Digital

Durant aquest curs, la comissió d’estratègia digital ha elaborat els següents documents:

Pla d’acollida Digital Docent

Pla d’acollida Digital Famílies