estratègia digital

Projectes

Diagnosi

L’escola ha fet servir l’eina SELFIE amb l’objectiu de fomentar la reflexió personal en relació amb l’ús de les tecnologies digitals per al docència i l’aprenentatge. SELFIE ha sigut desenvolupat per la Comissió Europea amb un equip internacional d’experts.

 

Les dades obtingudes permeten extreure conclusions per a fer un diagnòstic de l’estat actual i també per a plantejar-nos objectius a assolir en l’àmbit digital.

 

L’eina SELFIE s’ha portat a terme al llarg del tercer trimestre del curs 21-22.

Objectius

Després d’haver analitzat la diagnosi realitzada ens hem proposat els següents objectius a assolir a la nostra Estratègia Digital.

  Planificació i Seguiment

  Per assolir els objectius proposats s’han plantejat un seguit d’activitats per dur a terme durant els cursos que duri l’estratègia.

  Per portar un control de les activitats que es realitzaran a cada curs s’ha creat el següent cronograma.

  Avaluació i millora

  L’avaluació de la nostra estratègia digital es durà a terme en dos moments:

   1.  Avaluació a final de curs: es reunirà la comissió d’estratègia digital i valorarà el grau d’assoliment de les activitats proposades per al curs vigent. Aquesta valoració es veurà reflectida a la memòria anual del centre, juntament amb la valoració de la Comissió Digital. A partir d’aquesta valoració es faran propostes de millora i actuacions de cara al curs següent.
   2.  Avaluació a final d’estratègia: a final de l’estratègia la comissió valorarà el grau d’assoliment per als indicadors establerts de cada objectiu i activitat. Un cop feta aquesta valoració es plantejarà una nova diagnosi de centre per establir nous objectius per a una nova estratègia digital de centre.

  Per portar el registre d’assoliment dels indicadors d’avaluació de l’estratègia establerts, es farà servir el següent document