estratègia digital

Projectes

Diagnosi

L’escola ha fet servir l’eina SELFIE amb l’objectiu de fomentar la reflexió personal en relació amb l’ús de les tecnologies digitals per al docència i l’aprenentatge. SELFIE ha sigut desenvolupat per la Comissió Europea amb un equip internacional d’experts.

 

Les dades obtingudes permeten extreure conclusions per a fer un diagnòstic de l’estat actual i també per a plantejar-nos objectius a assolir en l’àmbit digital.

 

L’eina SELFIE s’ha portat a terme al llarg del tercer trimestre del curs 21-22.

Objectius

 

1. Definir el desplegament complet de la competència digital de l’alumnat.

1.1. Seqüenciar les capacitats digitals de l’alumnat a assolir a cada nivell i portar-la a terme.

1.2. Seqüenciar uns continguts d’Internet segura i establir-la a la Comunitat de Grans.

1.3.  Iniciar el treball de Robòtica al centre, amb la dotació que disposem.

2. Assolir un nivell de competència digital docent adequat tenint en compte aspectes metodològics, tecnològics i de seguretat i protecció de dades.

2.1. Donar espais al claustre per compartir experiències, prendre acords, etc.

3. Augmentar les aptituds de les famílies de l’escola envers l’ús d’eines digitals i la seguretat a la Xarxa.

4. Desenvolupar l’EDC amb la col·laboració del professorat.

ACCIONS

 • Les reunions de les comissions. 
 • Reunions amb la mentora digital. 
 • Realitzar la FIC.
5. Iniciar l’ús d’eines digital d’avaluació per l’alumnat de primària.

 

  Planificació i Seguiment

  Properament

  Avaluació i millora

  Properament.