El nostre projecte

CATALÀ

El projecte “Estoy aquí y creo ti”, que té una durada d’un any (curs 2019-2020), és el primer programa Erasmus+ KA1 de l’escola Roser Capdevila, un centre de titularitat pública, considerat de màxima complexitat, situat al barri de “Les Planes” de Sant Joan Despí (Barcelona). En aquest centre té cabuda una amplia diversitat socioeconòmica i cultural que enriqueix el projecte educatiu de centre.

Després d’analitzar las progesió dels resultats de les Competències Bàsiques i de l’anàlisi DAFO, l’escola detecta unes necessitats:  d’internacionalització del claustre per millorar i enriquir l’educació emocional i afavorir l’accés dels col·lectius desfavorits; de millora dels resultats acadèmics per a prevenir el fracàs escolar; de finançament per a posar en funcionament actuacions de mobilitat internacional; de cooperació europea per a crear una xarxa de reflexió i intercanvi pedagògic. Per tant, l’objectiu que es planteja el centre es millorar l’educació emocional partint de la introducció de noves metodologies de gestió de les emocions i de conflictes, esperant que l’alumnat tingui més estabilitat emocional i així millori el seu rendiment escolar, arribant a un creixement holístic.

D’aquest objectiu principal es desencadenen uns objectius més específics: formar al claustre del centre dotant-lo de noves metodologies i eines per a treballar l’educació emocional amb l’alumnat; crear un ambient acollidor, calmat, on l’alumnat es trobi segur; afavorir l’accés a l’educació emocional per a col·lectius desafavorits; planificar activitats que potencien i contribueixin al treball competencial de l’educació emocional; ajudar a l’alumnat a reconèixer, regular i gestionar les seves emocions; conèixer noves realitats i experiències educatives que desencadenin una reflexió que faci replantejar el disseny de les activitats i en conseqüència crear de noves; avaluar la sostenibilitat, difusió i impacte del projecte a l’escola; millorar la qualitat de l’ensenyament; millorar la competència lingüística dels docents; crear vincles que ajudaran a iniciar futurs projectes educatius de cooperació i compartir aprenentatges. Davant la necessitat de buscar respostes més enllà de les fronteres es crea una comissió Erasmus, la qual lidera el projecte i s’encarrega de la recerca de socis i cursos estructurats, així com també de l’elaboració del perfil dels participants a les activitats de mobilitat. el projecte planteja una activitat d’observació de bones pràctiques educatives als Països Baixos durant 5 dies i un curs estructurat a Ljubljana durant 7 dies sobre la psicologia evolutiva. El perfil d’aquests, inclou les necessitats i experiència dels participants al projecte i va dirigit a docents d’educació infantil, primària i especialistes. el procés de selecció dels candidats serà públic i transparent.

Pel que fa a l’impacte i resultats a curt, mitjà i llarg termini del programa, aquests repercutiran en l’alumnat, en el docents, families, municipi, socis d’acollida i la comunitat educativa que l’envolta. l’alumnat es convertirà en infants forts, autònoms, responsables de les seves accions i paraules, capaços d’ajudar a altres a ser millor i feliços, amb una personalitat definida i sòlida que els permeti viure a la societat del segle XXI. els docents seran capaços de reconèixer, gestionar i regular les seves pròpies emocions i les dels seus alumnes, tot gràcies al disseny d’activitats de qualitat i a la cooperació amb mestres de diferents països europeus. a més a més, milloraran la competència lingüística en llengua anglesa i seran més competents a l’hora de posar en funcionament a l’escola futurs projectes de cooperació internacional. al centre s’introduiran, dissenyaran i avaluaran noves pràctiques educatives de qualitat sobre educació emocional que es recolliran a la Programació General Anual i en el Projecte Educatiu de Centre. Les families mostraran més interès i col·laboraran a les diferents activitats que es desenvoluparan al centre i seran més competents per descobrir i potenciar els meravellosos aspectes i capacitats que tenen el seus fills i filles.

La internacionalització de l’escola Roser Capdevila suposarà l’inici de la cooperació amb altres docents europeus dins de l’àmbit de l’educació emocional i altres àrees curriculars i donarà peu a rebre i organitzar futures observacions de bones practiques al nostre centre educatiu així com transformar la realitat del centre.

Per a la avaluació de les diferents fases del projecte, s’elaboraran diferents instruments que, juntament amb els mètodes de difusió (marc de reflexió als cicles pedagògics, pàgina web del centre, Consell Escolar, Butlletí informatiu de la ciutat, jornades de bones pràctiques, entre d’altres) donaran èxit i sostenibilitat al projecte “Estoy aquí i creo en ti”.

CASTELLANO

El proyecto “Estoy aquí y creo en ti”, que tiene una duración de 1 año (curso 2019-20), es el primer programa Erasmus+ KA1 de la escuela Roser Capdevila, un centro de titularidad pública, considerado de complejidad máxima, situado en el barrio de “Les Planes”, de Sant Joan Despí (Barcelona). Dicho centro da cabida a una amplia diversidad socioeconómicocultural que enriquece el proyecto educativo de centro.

Después de analizar la progresión de los resultados de las competencias básicas y del análisis DAFO, la escuela detecta las necesidades de: internacionalización del claustro para mejorar y enriquecer la educación emocional y favorecer el acceso de los colectivos desfavorecidos; mejora de los resultados académicos para prevenir el fracaso escolar; financiación para poner en marcha actuaciones de movilidad internacional; cooperación europea para crear una red de reflexión e intercambio pedagógico. Por lo tanto, el objetivo que se plantea la escuela es mejorar la educación emocional a partir de la introducción de nuevas metodologías de gestión de emociones y conflictos esperando que el alumnado tenga más estabilidad emocional y así mejore su rendimiento escolar, llegando a un crecimiento holístico.

De este objetivo principal se desencadenan unos objetivos más específicos: formar al claustro del centro dotándolos de nuevas metodologías y herramientas para trabajar la educación emocional con el alumnado; crear un ambiente acogedor, calmado en el que los alumnos se sientan seguros; favorecer el acceso a la educación emocional para colectivos desfavorecidos; planificar actividades que potencien y contribuyan al trabajo competencial de la educación emocional; ayudar a los alumnos/as a reconocer, regular y gestionar sus emociones; conocer nuevas realidades y experiencias educativas que desencadenen una reflexión que haga replantear el diseño de las actividades y, en consecuencia crear nuevas; evaluar la sostenibilidad, difusión e impacto del proyecto en la escuela; mejorar la calidad de la enseñanza; mejorar la competencia lingüística de los docentes; crear vínculos que ayudarán a iniciar futuros proyectos educativos de cooperación y compartir aprendizajes. Ante la necesidad de buscar respuestas más allá de las fronteras se crea una comisión Erasmus, la cual lidera el proyecto y se encarga de la búsqueda de socios y cursos estructurados, así como también de la elaboración del perfil de los participantes en las actividades de movilidad. El proyecto plantea una actividad de observación de buenas prácticas educativas en los Países bajos durante 5 días y un curso estructurado en Ljubljana durante 7 días sobre la psicología positiva. Los participantes que formarán parte de estas actividades serán 4 docentes, 2 para el “job shadowing” y 2 para la formación. El perfil de éstos, incluye las necesidades y experiencia de los participantes en el proyecto y va dirigido a docentes de educación infantil, primaria y especialistas. El proceso de selección de los candidatos será público y transparente.

En cuanto al impacto y resultados a corto, medio y largo plazo del programa, éstos van a repercutir en alumnos, docentes, familias, municipio, socios de acogida y la comunidad educativa que lo rodea. Los alumnos se convertirán en niños/as fuertes, autónomos, responsables de sus acciones y palabras, capaces de ayudar a otros a ser mejores y felices, con una personalidad definida y sólida que les permita vivir en la sociedad del siglo XXI. Los docentes serán capaces de reconocer, gestionar y regular sus propias emociones y las de sus alumnos, gracias al diseño de actividades de calidad y a la cooperación con maestros/as de distintos países europeos. Además, mejorarán la competencia lingüística en lengua inglesa y serán más competentes a la hora de poner en marcha en la escuela futuros proyectos de cooperación internacional. En el centro se introducirán, diseñarán y evaluarán nuevas prácticas educativas de calidad sobre educación emocional que se recogerán en la Programación General Anual y en el Proyecto Educativo de centro. Las familias mostrarán más interés y colaborarán en las diferentes actividades que se desarrollarán en el centro, y serán más capaces de descubrir y potenciar los maravillosos aspectos y capacidades que tienen sus hijos/as.

La internacionalización de la escuela Roser Capdevila supondrá el inicio de la cooperación con otros maestros/as europeos en el ámbito de la educación emocional y otras áreas curriculares, y dará pie a recibir y organizar futuras observaciones de buenas prácticas en nuestro centro educativo. Y transformar la realidad del centro.

Para la evaluación de las diferentes fases del proyecto, se elaborarán diferentes instrumentos que, junto a los métodos de difusión (marco de reflexión en los ciclos pedagógicos, página web del centro, Consejo Escolar, Boletín Informativo de la ciudad, jornadas de buenas prácticas, entre otros) darán éxito y sostenibilidad al proyecto “Estoy aquí y creo en ti”.